• ubytovanie baner maly 004
  • ubytovanie baner maly 003

UBYTOVACÍ PORIADOK PRE UBYTOVACIE ZARIADENIA SKI ZÁBAVA HRUŠTÍN - VASIĽOVSKÁ HOĽA

Klient, ktorý si prenájme izbu, súčasne sa zaväzuje, že bude dodržiavať ubytovací poriadok. Ak ho poruší, vedenie ubytovacieho zariadenia má právo objednávku zrušiť.

1.  Ubytovacie zariadenie môže ubytovať len klienta, ktorý sa riadne prihlási. Za týmto účelom klient predloží príslušnému pracovníkovi penziónu svoj platný doklad o totožnosti.

2.  Ubytovacie zariadenie poskytne klientovi služby najmenej v rozsahu a kvalite, určenej príslušnou vyhláškou o kategorizácii a zatrieďovaní ubytovacích zariadení, podľa ktorej je ubytovacie zariadenie zatriedené.

3.  V ubytovacom zariadení je prísne zakázané fajčiť a používať otvorený oheň.

4.  Na základe objednaného ubytovania je ubytovacie zariadenie povinné klienta ubytovať v čase od 15.00 , najneskôr však  do 18.00 hodiny – do tohto času izbu pre klienta rezervuje, ak nie je na objednávke uvedené inak.

5.  Ak klient požiada o predĺženie ubytovania, môže mu ubytovacie zariadenie vyhovieť, ak má voľné kapacity. V tomto prípade mu môže poskytnúť aj inú izbu, než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.

6.  Ak klient si vopred objedná dvojlôžkovú izbu a objednávka mu bola potvrdená, účtuje ubytovacie zariadenie klientovi len cenu za dvojlôžkovú izbu aj v prípade, ak z vlastného podnetu ubytuje klienta vo viaclôžkovej izbe alebo apartmáne.

7.  Klient používa izbu počas doby, ktorú dohodol s ubytovacím zariadením.

8.  Ak nebol čas ubytovania vopred dohodnutý, odhlási klient svoj pobyt najneskôr do 10.00 hodiny posledného dňa, v tom istom čase uvolní izbu. Ak tak klient neurobí v stanovenom termíne, ubytovacie zariadenie mu môže účtovať pobyt za nasledujúci deň.

9.   Klient, ktorý sa ubytuje pred 6.00 hodinou rannou, uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.

10.  Klient, ktorý požaduje ubytovanie pred 12.00 hodinou a izba sa preto nemohla predchádzajúcu noc prenajať, platí ubytovanie i za predchádzajúcu noc.

11.  V prípade, že má klient objednané raňajky, tieto sa poskytujú v reštaurácií centrálneho ubytovacieho zariadenia v čase od 08.00 do 10.00 hod.

12.  Klient pri obsadení izby si vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné závady ihneď nahlási zodpovednému pracovníkovi ubytovacieho zariadenia.

13.  Klient súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností hotelová gazdiná, chyžná, údržbár prípadne vedúci ubytovacieho zariadenia.

14.  Ubytovacie zariadenie zodpovedá tak za veci vnesené klientom do ubytovacieho zariadenia, ako aj za škodu na odložených veciach, pokiaľ tieto veci boli uložené na mieste k tomu vyhradenom alebo tam , kde sa obvykle odkladajú maximálne však do výšky stanovenej nariadením vlády 87/1995 - 331,93 EUR. Za peniaze, cenné veci a doklady zodpovedá ubytovacie zariadenie bez obmedzenia, ak boli prevzaté do úschovy oproti potvrdeniu.

15.  Ubytovacie zariadenie nezodpovedá za prípadné nezhody alebo konflikty medzi hosťami, ale v rozsahu zákonných možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku a kľudu v ubytovacích a odbytových priestoroch.

16.  Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom príslušného pracovníka ubytovacieho zariadenia v čase od 8.00 hodiny do 20.00 hodiny.

17.  Ubytovacie zariadenie zabezpečí pri náhlom ochorení alebo zranení klienta privolanie lekárskej pomoci prípadne prevoz do nemocnice.

18.  V ubytovacom zariadení nie je povolené ubytovanie osôb, ktoré  sú postihnuté infekčnými chorobami.

19.  Na izbe alebo v spoločenských miestnostiach ubytovacieho zariadenia klient nesmie premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do telefónnych prístrojov, rozhlasových alebo televíznych prijímačov, prípadne do elektrickej siete alebo inej inštalácie.

20.  V objekte ubytovacieho zariadenia a osobitne na izbe nie je klientovi povolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene klienta (holiace prípadne masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod.).

21.  Klient sa nesmie na izbe ani chodbách hotela hlučne zabávať, spievať, nahlas počúvať rozhlasový alebo televízny program. V čase od 22.00 hodiny do 6.00 hodiny je povinný dodržiavať nočný kľud.

22.  Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti do 10 rokov veku bez dozoru dospelých na izbe, chodbách a v ostatných spoločenských priestoroch ubytovacieho zariadenia.

23.  Ubytovanie domácich zvierat nie je povolené.

24.  Klientovi nie je povolené brať na izbu športové náradie a predmety, na ktorých úschovu je vyhradené iné miesto.

25.  Klient má právo využívať všetky zariadenia prenajatej izby a spoločenských miestností. Za všetky škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá klient podľa platných predpisov.

26.  Klient je povinný pri odchode z izby uzavrieť vodovodné uzávery, zhasnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie miestností, uzatvoriť okná a pri odchode zavrieť dvere.

27.  Klient platí účet zvyčajne pri príchode.

28.  Za ubytovanie a ostatné služby je klient povinný platiť ceny v súlade s platným cenníkom, ktorý je k dispozícii u zodpovedného pracovníka ubytovacieho zariadenia.

29.  Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti penziónu prijíma vedenie ubytovacieho zariadenia.

30.  Kniha prianí a sťažností je k dispozícii v reštaurácií ubytovacieho zariadenia.

31.  V prípade nevyužitia objednaných ubytovacích kapacít je ubytovateľ oprávnený účtovať stornovacie poplatky nasledovne:

    - menej ako 8 dní pred začiatkom pobytu vo výške 100% ceny ubytovania

    - 21až 8 dní pred začiatkom pobytu vo výške 80% ceny ubytovania

    - 30 - 22 dní pred začiatkom pobytu vo výške 50% ceny ubytovania

    - viac než 30 dní pred začiatkom pobytu bez poplatku.
    
    Uvedené stornovacie poplatky sú záväzvné v uvedenom znení pokiaľ nebolo dohodnuté inak.
 

32.  Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prenajal izbu. V prípade, že ho závažným spôsobom poruší, vedenie penziónu má právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby.

Tento ubytovací poriadok je k dispozícii klientom na izbách a v reštaurácií ubytovacieho zariadenia.

Hruštín – Vasiľovská hoľa, dňa 11.02.2008                                   

 
 
Miroslav Virlič 

konateľ